Regulamin Portalu e-taniec.euE-taniec

Ogólne informacje na temat korzystania z serwisu e-taniec.eu

Art. 1

Postanowienia ogólne

 • 1.1Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego e-taniec.eu znajdującego się pod adresem internetowym http://www.e-taniec.eu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpow iedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytko wnik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czyn ności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 • Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • "Administrator" — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Ser wisu, którym jest DreamART sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grabskiego 8/4, 35-312 Rzeszów, NIP: 813-361-86-25
  • "Baza Kont (Profili)" — zbiór informacji, danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrze by świadczonych przez Administratora usług.
  • "Konto" — prowadzone przez Administratora miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika pod unikalną/ind ywidualną nazwą (login), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane, gromadzi je i zarządza nimi.
  • "Login" — adres mailowy Użytkownika
  • "Osoba" — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
  • "Profil" — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwi sie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator na w arunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • "Regulamin" — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
  • "Serwis" — portal branży tanecznej (tańca) figurujący pod adresem internetowym http://www.e-taniec.eu, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom dostęp do zasobów znajdujących się na stronie, publikowanie blogów, komentarzy i materiałów, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
  • "Użytkownik" — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  • "Użytkownik Konta" — Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
  • Blogi – własne, autorskie strony Użytkownika w Serwisie, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.
  • "Komentarze" – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
  • "Materiały" – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Serwisu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne) oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.
  • "Rejestracja" – procedura zakładania Konta.

Art. 2

Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 • 2.1. Właścicielem Serwisu jest DreamART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rzeszowie.
 • 2.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wyszukania interesującego oraz odpowiedniego dla nich kursu tańca na stronie http://www.e-taniec.eu oraz możliwości jego zakupu i następnie odtworzenia bezpośrednio na portalu jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników Materiałów.
 • 2.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 • 2.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, filmy oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 3

Uczestnictwo w serwisie

 • 3.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 • 3.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 • 3.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez zarejestrowanie się Użytkownika na portalu znajdującym się pod adresem http://www.e-taniec.eu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 • 3.4. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię i nazwisko oraz kontaktowy adres e-mail spełniający jednocześnie funkcję „loginu” do Serwisu internetowego e-taniec.eu
 • 3.5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
  2. „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
  3. „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą”;
  4. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  5. „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu”;
  6. „umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”;
  7. „akceptuję fakt, iż za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mi wynagrodzenie”.
 • 3.6. Warunkiem korzystania z serwisu oraz umieszczania materiałów przez Użytkowników jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęć, relacji, komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług świadczonych odpłatnie. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem.

Art. 4

Sposób płatności

 • 4.1 Dokonując Rejestracji Użytkownik upoważnia Usługodawcę do przyjmowania w imieniu tego Użytkownika, na rachunek bankowy Usługodawcy, środków pieniężnych płaconych w wykonaniu Umów kupna – sprzedaży (w szczególności Ceny).
 • 4.2 Z chwilą zapłaty Ceny przez Kupującego Sprzedawca wystawia automatycznie za pomocą infrastruktury Serwisu fakturę (w obu wypadkach w formie elektronicznej) dokumentujące Umowę kupna – sprzedaży i zapłatę Ceny.
 • 4.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • 4.4 Momentem zapłaty Ceny jest dzień doręczenia Usługodawcy informacji z systemu Dotpay.pl o tym, że płatność Ceny została potwierdzona przez ten system.

Art. 5

Dane osobowe i polityka prywatności

 • 5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 • 5.2. Administratorem danych osobowych jest DreamART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 • 5.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 3 ust. 3.4., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora co do jej prawdziwości, może on odmówić zawarcia umowy.
 • 5.5 Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób, o których mowa w art.3 ust. 3.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
 • 5.6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
 • 5.7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 • 5.8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  2. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • 5.9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6

Zasady korzystania z Serwisu

 • 6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
 • 6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 • 6.3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 • 6.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie Materiały umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
 • 6.5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 3.6 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 • 6.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, jakim jest Serwis internetowy o charakterze platformy e-biznesowej łączącej typowe rozwiązania informacyjne z usługowo-społecznościowymi w szerokorozumianej branży tanecznej . Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 • 6.7. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania dokonywania działań przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Administratora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie uznana za naruszenie Regulaminu.
 • 6.8. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Serwisie może naruszać prawo do prywatności innego Użytkownika lub Osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia. W takim przypadku Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany Użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzję o trwałym usunięciu spornego Materiału z Serwisu niezwłocznie od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

Art. 7

Odpowiedzialność

 • 7.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
 • 7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu oraz poprzez wysłanie wiadomości systemowej na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 • 7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 • 7.4. Użytkownik publikuje, umieszcza na swoim Koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • 7.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 • 7.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 • 7.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jej Użytkowników.
 • 7.8. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić, jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
 • 7.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i w komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, wyznaniową, etniczną itp.), propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
 • 7.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy miejsc i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone, jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
 • 7.11. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
  • ingerowania w jego zawartość,
  • publikacji, dystrybucji, powielania,
  • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  • oddawania w najem Produktu,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.

Art. 8

Reklamacje

 • 8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 • 8.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 8.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 • 8.4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 • 8.5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 • 8.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 • 8.7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z nie realizowania usług przez Administratora lub realizowania ich niezgodnie z postanowieniami Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Art. 9

Przepisy końcowe

 • 9.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.e-taniec.eu
 • 9.2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • 9.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 • 9.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
 • 9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 • 9.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Art. 10

Prawo właściwie i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

fblikebox